Jak naprawiamy to, co zaniedbane – składowisko Kolonia Żugienie Gmina Pieniężno

Składowisko – Kolonia Żugienie w Gminie Pieniężno

Jak naprawiamy to, co zaniedbane…

Na terenie Polski istniały i nadal istnieją składowiska odpadów komunalnych, które były eksploatowane w sposób znacząco odbiegający od zasad wynikających zarówno z wiedzy fachowej, jak również z przepisów prawa.

Jednym z takich obiektów, którym mieliśmy możliwość zaopiekować się w ramach realizowanych usług rekultywacyjnych jest zamknięte składowisko odpadów w Kolonii Żugienie w Gminie Pieniężno. Stan tego obiektu, kiedy po raz pierwszy dokonywaliśmy wizji, był daleki od wyobrażeń o prawidłowo prowadzonych składowiskach odpadów. Zastanawiające, jak Starosta Braniewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Delegatura WIOŚ w Elblągu, mogli dopuścić do takiej sytuacji?

Rok 2012 – brama wjazdowa na składowisko odpadów w Kolonii Żugienie w Gminie Pieniężno:

 

Wśród zasadniczych nieprawidłowości, które zastaliśmy, wymienić można:

 • dowożenie i składowanie odpadów w sposób niezorganizowany, przez co istniały znaczne trudności w początkowej identyfikacji granic kwatery
 • porozwiewana folia na okalających składowisko drzewach i krzewach oraz polach
 • brak dokumentacji dotyczącej deponowanych przez wiele lat odpadów, co poważnie utrudniało identyfikację tzw. morfologii kwatery – zaskakujące, że takimi informacjami nie dysponował również Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (!)
 • brak zastosowania warstwy przesypkowej
 • brak śladów kompaktowania odpadów
 • całkowicie zdewastowane ogrodzenie składowiska
 • wylewisko osadów ściekowych z lokalnej oczyszczalni Gminy Pieniężno, w części rowu opaskowego
 • znaczne zanieczyszczenie odpadami różnego pochodzenie terenów leśnych sąsiadujących ze składowiskiem
 • brak studni odgazowujących
 • zaniedbane piezometry
 • zarzucona odpadami wewnętrzna komunikacja na składowisku
 • niekontrolowane dowożenie odpadów przez osoby fizyczne i firmy z Gminy Pieniężno, już po wydaniu decyzji o zamknięciu składowiska przez Starostę Braniewskiego – obiekt ten był chętnie wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców jako wygodne, bezkosztowe, choć nielegalne miejsce wyrzucania śmieci

Dokumentacja fotograficzna stanu składowiska w Kolonii Żugienie gm. Pieniężno, w 2012 r., czyli zanim zaczęliśmy działać:

 

Jak pomogliśmy i co wykonaliśmy:

 • opracowaliśmy projekt rekultywacji
 • wdrożyliśmy indywidualną formułę współpracy z Gminą Pieniężno, w wyniku czego znacznie ograniczyliśmy koszty rekultywacji
 • udrożniliśmy wjazd na teren składowiska i komunikację na nim
 • wspólnie z Gminą Pieniężno przywróciliśmy ogrodzenie składowiska i oczyściliśmy tereny przylegające do składowiska
 • zamontowaliśmy monitoring video jedynej drogi dojazdowej do składowiska, likwidując dotychczasowe przyzwyczajenia nieuczciwych mieszkańców polegające na nielegalnym wyrzucaniu śmieci
 • naprawiliśmy piezometry
 • przeprowadziliśmy kompaktowanie i niwelowanie kwatery składowiska
 • wykonaliśmy warstwy rekultywacyjne
 • stworzyliśmy szatę roślinną na zrekultywowanej kwaterze

Dokumentacja fotograficzna z przebiegu naszych prac na zamkniętym składowisku w Kolonii Żugienie w Gminie Pieniężno:

Zastosowane przez nas rozwiązania technologiczne (BIOMIN-28) i techniczne umożliwiły Gminie Pieniężno uzyskać znaczące oszczędności (ponad 1,5 miliona złotych), a jednocześnie zrealizować prawidłowe zakończenie funkcjonowania i oddziaływania na środowisko kwatery składowiska.

Czy było warto? Oczywiście, ponieważ naprawienie środowiska to nasza misja i pasja.