regulacje prawne

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

OBSŁUGA PRAWNA

Podejmujemy starania, aby jakakolwiek działalność Grupy Technika cechowała się nie tylko najwyższym poziomem, ale także zgodnością z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z prawem ochrony środowiska. Polskie prawodawstwo w zakresie prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami jest niezwykle skomplikowane. Ponadto procedury administracyjne towarzyszące prowadzonej przez naszą Grupę działalności, są bardzo wymagające
i odznaczają się wysokim stopniem złożoności.

Dlatego też, aby świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w tym zapewnić bezpieczeństwo prawne naszym klientom, Grupa Technika w zakresie wsparcia prawnego korzysta ze stałej pomocy wyspecjalizowanych prawników z kancelarii „Sobczyńscy Adwokaci Spółka Partnerska” w Poznaniu. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym także w zakresie prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Kancelaria reprezentuje również Grupę Technika w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem stosownych zezwoleń, niezbędnych dla prowadzania działalności gospodarczej w naszej wysoko wyspecjalizowanej branży.

Kancelaria: www.sobczynski.com.pl

REGULACJE PRAWNE

Obowiązujące regulacje prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081380865

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000257

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001923

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001974

Przepisy międzynarodowe:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001742

Rozporządzenie (WE) NR 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 660/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014R0660

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (dot. art. 43 oraz kodu B3010):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1013

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071240859

Przewiń do góry