Gospodarka odpadowa

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

RIPOK/PSZOK/ Instalacje komunalne

Grupa Technika zapewnia zagospodarowanie odpadów poddanych wstępnej obróbce mechaniczno-biologicznej (mi.in. rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie) w instalacjach RIPOK/PSZOK.

Najczęściej odbierane kody odpadów:

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06

19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom

19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11

 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji

Przewiń do góry