Rekultywacje

Grupa Technika jako jedna z nielicznych oferuje swoim partnerom
kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.

Rekultywacja składowisk odpadów

Końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (kwatery), jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. Działanie to polega na przywróceniu lub nadaniu określonych wartości użytkowych lub przyrodniczych. Nadrzędnym celem prowadzenia procesu rekultywacji jest zminimalizowanie potencjalnie negatywnego oddziaływania na środowisko rekultywowanego składowiska oraz zintegrowanie obiektu z krajobrazem. Prace rekultywacyjne na zamkniętym składowisku odpadów lub jego części przeprowadza się w taki sposób, by również wyeliminować jego negatywny wpływ na: powietrze, wody podziemne i powierzchniowe, obszar w sąsiedztwie składowiska.

Regradacja.

Proces przywracania glebom zdegradowanym wcześniejszego, naturalnego stanu. Wykonywane przez nas prace prowadzą do odnowienia wysokiej produktywności gleby dzięki odbudowaniu warstwy próchniczej i mineralnej. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost potencjału plonowania. Procesy budowy, odbudowy lub zwiększenia warstwy biologiczno-mineralnej prowadzimy przede wszystkim na terenach gdzie występują gleby słabsze, lekkie i piaszczyste. W ramach wykonywanych prac dokonujemy zwiększenia grubości warstwy gleby (poprzez uzupełnienie substytutem glebowym o wyższej zasobności), jak również wapnowanie oraz zabiegi uprawowe poprawiające strukturę gleby.

Grupa Technika specjalizuje się także w:

  • wykonaniu projektów rekultywacji,
  • opiniowaniu istniejących projektów rekultywacji,
  • przeprowadzeniu procesu rekultywacji w wariancie adekwatnym do indywidualnych warunków z zastosowaniem optymalnego rozwiązania technologicznego,
  • wdrożeniu na składowiskach odpadów instalacji ukierunkowanego wykorzystania gazów wysypiskowych i minimalizacji ich oddziaływania na otoczenie,
  • monitoringu środowiskowym.
Przewiń do góry